תקנון האיגוד

איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות

תקנון העמותה

 1. השם
  איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות (להלן: "האיגוד").
 2. המטרות
  מטרות האיגוד הינן:

  • קידום הניהול של כח אדם ברשויות המקומיות.
  • גיבוש עקרונות מקצועיים.
  • קידום רמתם המקצועית של מנהלי משאבי אנוש/כח אדם ברשויות המקומיות.
  • להוות גורם פעיל בקביעת מדיניות יחסי עבודה והסכמי עבודה במסגרת הרשויות המקומיות בישראל.
  • יצירת קשרים וחילופי ידע עם גורמים ומוסדות בארץ ובחו"ל, העוסקים בנושאי משאבי אנוש במינהל הציבורי.
 3. סמכויות
  האיגוד יהיה מוסמך לעשות כל פעולה משפטית אשר מותר לתאגיד על-פי כל דין לעשותה, לרבות פעולות שיש בהן כדי
  להקנות לאיגוד זכויות או לחייב בחובות, והכל לשם קידום ומימוש מטרות האיגוד, ולרבות הפעולות המפורטות להלן:

  • טיפול בענייניהם של מנהלי משאבי אנוש/כח אדם ברשויות המקומיות.
  • ייצוג האיגוד במוסדות המוסכמים בענייני משאבי אנוש/כח אדם.
  • החלפת מידע מקצועי בין חברי האיגוד ע"י מפגשים ופרסומים.
  • הצטרפות לאיגודים ארציים ובינלאומיים העוסקים בנושאי משאבי אנוש/כח אדם.
  • האיגוד יהיה מוסמך להפעיל מעת לעת וכפי שימצא לנכון יועצים מקצועיים למימוש מטרות האיגוד.ה
  • איגוד יהיה מוסמך להחזיר הוצאות שהוצאו לצורך מימוש מטרות האיגוד, בין שהוצאו ע"י חברי הקרן, מנהליה או ע"י צד שלישי כלשהו.
 4. חברות
  • כחבר באיגוד יכול להיות עובד רשות מקומית, בעל מינוי תפקיד מנהל כח אדם או מנהל משאבי אנוש, שאינו חבר באיגוד המזכירים והמנכ"לים, וכל עוד הוא מכהן בתפקיד, ובלבד שלא יהיה יותר מנציג אחד מכל רשות מקומית.
  • על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מטעם "שלוש הערים הגדולות" יכול להיות חבר באיגוד, בנוסף לאמור לעיל גם ממלא מקומו או סגנו של מנהל כח אדם/ מנהל משאבי אנוש של הרשות המקומית.
  • אדם החפץ להיות חבר באיגוד יגיש להנהלת (ועד) האיגוד בקשה בלשון זו:
   " אני (שם ומס' זהות) מבקש להיות חבר באיגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, מטרות האיגוד ותקנונו ידועים לי. אם אתקבל כחבר באיגוד, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של האיגוד".
  • ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר באיגוד או אי קבלתו נתונה בידי ההנהלה (הועד), סירבה ההנהלה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
  • מייסדי האיגוד, הינם חברים באיגוד מיום רישום האיגוד בפנקס העמותות.
   זכויות וחובות של חבר
  • חבר האיגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, כמו כן הוא זכאי לבחור ולהיבחר להנהלת (ועד) האיגוד, לועדת הביקורת, או כל ועדה אחרת שתמונה לאיגוד,
   והכל בתנאי ששילם את מלוא דמי החבר השנתיים לאיגוד.
  • חבר האיגוד זכאי להשתתף בפעולות האיגוד ולהינות משירותיו.
  • ההנהלה (הועד), באישור האסיפה הכללית, תקבע את דמי החבר השנתיים לאיגוד אשר תשלומים יהיה חובה על כל החברים גובה דמי החבר ייקבע בתיאום עם נציג מרכז השלטון המקומי
  • פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק תשלומים שהגיעו לאיגוד מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
   פקיעת חברות
  • החברות באיגוד פוקעת –
   (א) במות חבר או כאשר חדל החבר לשמש בתפקידו כמנהל משאבי אנוש/כח אדם, ובאשר לנציג השני בשלוש
   הערים הגדולות כאשר חדל לשמש בתפקידו באגף למשאבי אנוש.
   (ב) בפרישתו של החבר מן האיגוד, הודעת פרישה בכתב תינתן להנהלה (הועד), שלושים יום מראש,
   (ג) בהוצאתו של החבר מן האיגוד.
  • האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת ההנהלה (הועד), להחליט על הוצאת החבר מן האיגוד מאחד הטעמים הבאים:
   לא שולמו לאיגוד דמי חבר בגין החבר(ב) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטת של האסיפה הכללית.
   (ג) החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.(ד) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  • לא תציע ההנהלה (הועד) לאסיפה הכללית להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני ההנהלה, ולא תציע להוציא חבר מהטעמים האמורים בתקנת משנה 11 (א) – (ג) לעיל, אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.
   מתן הודעות לחבר
  • הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האיגוד לחבר יינתנו לו בכתב שיישלח רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.
 5. האסיפה הכללית
  • האסיפה הכללית מורכבת מחברי האיגוד. לכל חבר יהיה קול אחד באסיפה הכללית.
   זמן ומקום
  • מועד קיומה ומיקומה של אסיפה כללית רגילה ייקבעו בידי ההנהלה (ועד).
   הזמנה
  • אסיפה כללית רגילה תכונס באמצעות הודעה שתישלח בדואר רגיל או בפקסימיליה לכל חבר לפחות 30 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
   תפקידים של אסיפה כללית רגילה
  • אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה (ועד) ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה (הועד), תחליט על אישורם, ותבחר בהנהלה (הועד) ובוועדת ביקורת
   אסיפה כללית שלא מן המניין
  • ההנהלה (ועד) רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליה לעשות כן על פי דרישה בכתב של עשירית מחברי האיגוד, או של ועדת הביקורת.
   הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין, תעשה ע"י הזמנה שתשלח בדואר רגיל או בפקסימיליה לכל חבר לפחות 30 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
   מנין
  • (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות שליש מחברי האיגוד, היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיונה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
   (ב) לא נתכנס המנין האמור תוך רבע שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעתיים לאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה
   יושב ראש ומזכיר
  • אסיפה כללית תבחר, חברי האיגוד, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.
   החלטות
  • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב הקולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, היו קולות שקולים, ראשי ראש האסיפה להכריע.
  • האסיפה הכללית תדון ותצביע בנושאים שנכללו בסדר יומה של האסיפה הכללית. כן רשאית האסיפה הכללית לדון ולהצביע בכל נושא אשר יו"ר האסיפה קבע לגביו במועד האסיפה כי ניתן לדון או להצביע לגביו, באותה ישיבה.
   פרוטוקול
  • מזכיר האסיפה הכללית ינהל את הפרוטוקול האסיפה.
 6. ההנהלה (ועד)
  • ההנהלה (הועד) תנהל את ענייני האיגוד, ובידיה תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון או בהחלטותיה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות האיגוד.
   בחירת ההנהלה ומספר החברים
  • 14 ימים לאחר כל מועד בחירות כלליות לרשויות המקומיות תבחר האסיפה הכללית, מבין חברי האיגוד, ההנהלה (ועד) בת 11 חברים אשר תהיה מורכבת כדלקמן:
   א. 6 נציגי עיריות
   ב. 3 נציגי מועצה מקומית
   ג. 2 נציגי מועצה אזורית
  • ההנהלה תיבחר בבחירות אישיות בהצבעה, אלא אם כן, שליש מחברי האסיפה הכללית דרש את חשאיותן.
  • נתפנה מקומו של חבר ההנהלה (ועד) בתוך תקופת הקדנציה, רשאית האסיפה הכללית למנות חבר אחר של האיגוד, בהתאם לחלוקה כאמור בסעיף 2 לעיל, לכהן כחבר ההנהלה (ועד) לבחירות הקרובות.
   תקופת הכהונה
  • ההנהלה (הועד) תכנן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית תבחר ההנהלה (ועד) חדשה, חבר ההנהלה (ועד) היוצאת יכול להיבחר להנהלה (ועד) החדשה.
  • מייסדי האיגוד, ישמשו כחברי ההנהלה (הועד) עד לבחירת הנהלה (ועד) ראשונה.
   ישיבות ההנהלה (ועד)
  • ההנהלה (הועד) רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ודרך ניהולן על מנת לקדם את מטרת האיגוד.
  • ההנהלה (הועד) תתכנס לפחות אחת לשישה חודשים על פי זימון בכתב, לפחות 10 ימים מראש של יו"ר האיגוד, או על פי דרישה בכתב של לפחות ארבעה חברי הנהלה (ועד), על פי הודעה בכתב של שבוע מראש.
  • לקראת כל ישיבת הנהלה (ועד) יודיע יו"ר האיגוד לפחות שבוע מראש, לכל חבריה, את מקום ומועד הישיבה ואת סדר היום המתוכנן.
  • בישיבות ההנהלה (ועד) יהיה בכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית.
  • נציג מרכז השלטון המקומי בישראל, יוזמן כמשתתף קבוע לישיבות ההנהלה (ועד) האיגוד.
   החלטות
  • החלטת ההנהלה (ועד) יתקבלו ברוב קולות רגיל של המשתתפים, פרט לעניינים שלגביהם נקבע אחרת בחוק או בתקנון זה.
  • החלטת כל חברי ההנהלה (ועד), פה אחד יכול שתתקבל גם באמצעות הצבעה טלפונית.
   פרוטוקול
  • ההנהלה (ועד) תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
  • המניין החוקי לישיבות ההנהלה (ועד) הוא שישה מחבריה וביניהם היו"ר. לא נכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את הישיבה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשעה אחת מהזמן הנקוב בהזמנה, ובישיבה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
   זכות הייצוג
  • ההנהלה (ועד) רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו.
   מינויים
  • ההנהלה (ועד) תבחר מבין חבריה את יו"ר האיגוד,גזבר האיגוד, ומזכיר האיגוד, אשר יכהנו ללא תמורה כספית, למשך תקופת כהונתה של ההנהלה (ועד).
  • ההנהלה (ועד) מוסמכת למנות לאיגוד, ועדות שיורכבו מחברי האיגוד, אשר יכהנו ללא תמורה כספית, למשך תקופת כהונתה של ההנהלה (ועד).
  • החליטה ההנהלה (ועד) כאמור לעיל, למנות לאיגוד ועדה או ועדות, תקבע את ישובי הראש שלהן, הרכבן, סמכויותיהן, תפקידיהן, וסדרי עבודתן.
   הפסקת חברות בהנהלתה (ועד)
  • החברות בהנהלה (ועד) פוקעת-
   א. בהפסקת חברותו של חבר ההנהלה, באיגוד.
   ב. בפרישתו של חבר מההנהלה (ועד).
   ג. באי התייצבותו של החבר לשלוש ישיבות הנהלה (ועד) רצופות, ללא סיבה, ובכפוף לנחלטת ההנהלה (ועד), על פקיעת חברותו בהנהלה (ועד) מסיבה זו.
  • לא תחליט ההנהלה (ועד) על פקיעת חברותו של חבר ההנהלה מן הטעם הנקוב 20 (ג) לעיל, אלא לאחר שהתרתה בחבר ונתנה לו זמן סביר לתיקון המעוות.
  • הודעת פרישה של חבר ההנהלה (ועד) כאמור בסעיף 20 (ב) תימסר בכתב ותינתן להנהלה (הועד), שלושים יום מראש.
  • נה מקומו של חבר ההנהלה (ועד), רשאים הנוצרים למנות חבר אחר של האיגוד, בהתאם לחלוקה כאמור בסעיף לעיל, לכהן כחבר הנהלה (ועד) עד לאסיפה הכללית הקרובה, עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כהנהלה (ועד).
 7. ועדת ביקורת
  • אחת לשלוש שנים, בחופף למועד בחירת ההנהלה (ועד), תבחר האסיפה הכללית בועדת הביקורת מבין חברי האיגוד שאינם משמשים כחברי ההנהלה (ועד) או חברי ועדה אחרת, ושאינם ממלאים תפקיד אחר כלשהו באיגוד.
  • הוראות סעיפים 4, 10-8, 22-20 לפרק ו' לעיל יחולו בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.
 8. שינוי התקנון
  האסיפה הכללית רשאית להחליט על תיקונים לתקנון על פי החלטה של 3/2 מהחברים באסיפה.
 9. פירוק האיגוד
  • החלטה על פירוק האיגוד תתקבל באסיפה הכללית וברוב של 4/3 מהחברים באסיפה.
  • על האסיפה כאמור בסעיף 1, תינתן לחברים הודעה 21 ימים מראש, תוך ציון העבודה שבאסיפה זו יוצע להחליט על פירוט האיגוד.
  • אם לאחר כיסוי חובות האיגוד, יישארו לאיגוד נכסים או כספים יועברו אלה לגוף שמטרותיו דומות למטרות האיגוד, והינו מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חברי האיגוד.