חוזר הממונה על השכר מיום 16.7.17 בעניין קבלת אשור מראש לכל התחייבות בנושא שכר

16 אוגוסט, 2017 |

הממונה על השכר, מר ערן יעקב, פרסם ביום 16.7.17 חוזר בעניין הצורך בקבלת אשור מראש לכל התחייבות בנושא שכר.

תוכן החוזר אינו חדש במיוחד והוא למעשה מעין "ריענון" ההנחיות בנושא תשלומי שכר בגופים מתוקצבים (היינו ברשויות מקומיות והגופים הנלווים אליהם). החוזר מפרט בשלב ראשון את הבסיס החוקי להנחיה ולסמכותו – סעיף 29 ב' לחוק יסודות התקציב וחוזר על הקביעה שכל הסכמה או הנהגה של הסכמים שלא בהתאם לנהוג בשירות המדינה ובלא אישורו הינם אסורים, ומחייב דיווח של הרשות או הגוף המתקצב הנלווה (תאגיד עירוני, איגוד ערים וכו') לממונה על כל הליך משפטי או הליך בוררות בנושאי שכר בכל גוף. הממונה על השכר מדגיש שראוי שלקראת כל ניהול הסכם יש לקבל את עמדת הממונה לגבי מסגרת עלות ההסכם ויתר תנאי העבודה שבמו"מ. יתרה מכך, לקראת חתימת כל הסכם יש לקבל את ההסכמה בכתב של הממונה ובהמשך על ההסכם שנחתם. בכלל זה נכללים גם הסכמות שקיבלו תוקף פסק-דין ככל שאינה כדין ומנוגדת לדין. למען הסר ספק, קובע הממונה, כל הסכמה של גוף ממשלתי אחר אינה מייתרת את הצורך באשור הממונה.
בהמשך לחוזר, מביא הממונה לתשומת לב את סעיפים 35 , 35 א' ו-36 בחוק יסודות התקציב המטילים אחריות על מי שלא פעל בהתאם לחוק יסודות התקציב, לרבות קבלה  של עובדים מעבר לשיא כח האדם או שאין להם הקצבה מאושרת, וכן – כאן יש להדגיש – לא מנע באופן סביר מניעת העבירה או שלא הוכח שהעבירה נעשתה שלא בידיעתו. 
מנהלי משאבי אנוש ואנשי שכר חייבים להבין שסעיף 36 לחוק הינו סעיף המטיל על העובדים גם אחריות על מניעת העברה, ככל שהנושא ידוע להם. במסגרת סעיף 39 א' של החוק הוקם בית דין למשמעת שתהיה לו סמכות לשפוט עובדי מדינה ועובדי רשויות ותאגידים שעברו עבירות לפי סעיפים 35 א', 35 , 36 ובעצם קבע נורמה חשובה שלא רק העובד שקיבל את התוספת החריגה ייפגע אלא גם זה שאישר אותה או לא מנע אותה.
בהקשר לחוזר חשוב להזכיר את הסכם השכר מיום 3.3.99 שעסק בחריגות השכר, פסקי הדין הרלבנטיים וההסכמים שבאו בהמשך (קידום ראשון ושני) המחייבים את שינונם היטב ואת הצורך בבחינת תשלומי השכר שניתנו לעובדים מאז יישום ההסכם ואופן התשלומים "לעובדים חדשים" , עפ"י הסכם זה.
בהבהרות נוספות ניתן לפנות לח"מ.

לקריאת החוזר, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

סקירת פסיקה -יולי 2017

15 אוגוסט, 2017 |

מצ"ב סקירת חקיקה ופסיקה חודשית מיולי 2017  אשר הוכנה ע"י עורך-דין חמי לפידור, ממשרד לפידור ושות', היועץ המשפטי לענייני  עבודה במרכז השלטון המקומי. הסקירה עוסקת במספר נושאים. להלן נושאים רלבנטיים במיוחד:

 1. תיקון לחוק עבודת נשים המאפשר לעובד או עובדת שבן זוגו או זוגה נמצא במילואים, להעדר ברצף, במשך 5 ימים רצופים לפחות, פחות שעה ביום בעת המילואים בלי שיופחת משכרה. ראו פרטים נוספים.
 2. תיקון לחוק גימלאות לראש הרשות וסגניו הקובע שכללי "קופה ציבורית" יחולו רק במקרה שבו נבחר לשעבר המקבל פנסיה תקציבית מהרשות זכאי לקבל ממנה גם הכנסה כעובד.
 3. תקנות הגנת השכר. התקנות עוסקות בדרכי מסירת תלוש לעובד באמצעות שליחת דואר אלקטרוני, או באמצעות אתר אינטרנט מאובטח, או באמצעות דואר אלקטרוני פרטי של העובד (אם עובד אישר זאת למעסיק בכתב).
 4. בנוסף, קיימות פסיקות בנושא החזקת סמים ע"י עובד הוראה, סוגיית ייצוג הולם בהסכם קיבוצי ובנוסח זימון לשמוע.

לקריאת הסקירה במלואה ואת כל הפסיקות לחודש זה, לחץ כאן.

בברכה,
יעקב אגמון

אתר חוזרי מנכ"ל של מרכז השלטון המקומי

10 אוגוסט, 2017 |

לחברי האיגוד שלום רב,

במרכז השלטון המקומי הושק אתר חדש של חוזרי מנכ"ל, אשר בו, יתפרסמו כל חוזרי המנכל החל משנת 2013 ואילך, בתוספת מנוע חיפוש למציאת חומרים רלוונטים לנוחיותכם. אתר זה יחליף את חוזר המנכל המודפס שקיבלתם מידי חודש בדואר.

כתובת האתר:http://hozer.masham.org.il/   (לכניסה לחץ כאן).
לנוחיותכם, ניתן להיכנס עם שם משתמש וסיסמא שפתחנו במיוחד לחברי האיגוד.
שם משתמש: leonids@ptikva.org.il
סיסמא:     SupM3B

בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך את שלמה דולברג – מנכ"ל המרכז וחגית מגן ראש מנהל הסכמי עבודה ושכר.

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב

הסכם – החלטת ועדת מעקב מיום 3 באוגוסט 2017

9 אוגוסט, 2017 |

החלטת וועדת מעקב מיום 3.8.17- בעניין מהנדסים, הנדסאים, טכנאים ולבורנטים

מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 16.2.17 , סעיפים 12-14 , החליטה וועדת המעקב שהתכנסהביום 3.8.2017 את ההחלטות הבאות בנוגע למהנדסים, הנדסאים-טכנאים ולבורנטים עובדי הרשויות המקומיות. בדיונים השתתפו נציגי משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, שלושת הערים הגדולות ונציגי המועצות האזוריות עם נציגי הסתדרות המהנדסים ההנדסאים והטכנאים. כמו כן, ראוי לציין, ההשתתפות בדיונים של נציגי אגוד מנהלי משאבי אנוש בראשות מר ליאוניד סמוליאנוב, יו"ר האיגוד.
להלן עיקרי ההסכם
תוספת מדורגת 
סכומי התוספת עודכנו בדרגות 38-41 כפי שמפורט בהחלטה. הזכאות לתשלום בדירוג המהנדסים החל רטרואקטיבית מיום 1.7.2016 ובדרוג ההנדסאים והטכנאים החל מיום 1.3.2017. התשלומים יבוצעו במשכורת חודש יולי או אוגוסט 2017 , לכל המאוחר. (ראו נספח).
תוספת ניהול
תוספת הניהול המעודכנת, תשלום תוספת הניהול למהנדסים וטכנאים הנדסאים המוגדרים "כעובדים חדשים", עפ"י הסכם 3.3.99  החל מ-1.7.2017, הממלאים תפקידי ניהול בהתאם להודעה בענייני עובדים 13/2013מיום 9.7.2013 לגבי עובדים בדרוג המנהלי והמח"ר (ראו נספח).
תוספת פרופסיונלית 2018
החל מ-1.6.2018 , תשולם תוספת שכר בשיעור 10% מהשכר המשולב (תוספת פרופסיונלית  2018 ) לבעלי תפקידים הבאים, בדרוג המהנדסים והנדסאים וטכנאים:
א. חשמלאי בעל תעודת חשמלאי.
ב. טכנאי או הנדסאי איכות סביבה או מהנדס איכות סביבה.
ג. טכנאי נוף, הנדסאי נוף, מהנדס נוף או אדריכל נוף.
ד. ממונה על בטיחות בגהות.
ועדת מעקב
ועדת המעקב תתכנס שוב בחודש דצמבר 2017 על מנת לבחון את העלות של תוספת הניהול ואופן הקצאת יתרה מסגרת העלות בדרוג המהנדסים ובדרוג ההנדסאים הטכנאים והלבורנטים. החוזר מפרט בסעיף זה את מסגרות העלות ואופן ניצול היתרות לאור הבחינה.

אנא קראו בעיון את החלטת ועדת המעקב לקראת יישומה.אנו נשמח להשיב על שאלות.

לקריאת ההחלטה המפורטת, לחץ כאן.

דיווח על ארועי דין משמעתי לרשויות המקומיות – יולי 2017

1 אוגוסט, 2017 |

 

 

להלן הדיווח על ארועי דין משמעתי לרשויות המקומיות מחודש יולי 2017 .
ואלו הם עיקרי המקרים:

 1. מקרה של דיווחים כוזבים.
  ביה"ד הקל על הנאשם בשל עברו הנקי ונסיבותיו האישיים וגזר עליו נזיפה ופיטורין על תנאי לשנתיים.
 2. מקרה של עובד שלא מילא הוראה להביא 3 הצעות כתובות מ-3 ספקים.
  ביה"ד עומד לקבל החלטה לאחר שקבע שהעובד עבר עבירת משמעת אך בהתחשב בתרומתו במשך 4 עשורים ומצבו הבריאותי ישקול את גזר הדין בעת השמעת הטיעונים לעונש.
 3. במקרה השלישי הוגשה תובענה כנגד עובד שמסר דיווח כוזב בעניין השכלתו. ביה"ד למשמעת קבע שאכן העובד הציג מצג שוא בנוגע להשכלתו.
 4. מקרה רביעי עוסק בתובענה נגד עובד שפרסם פרסומים פוגעניים בפייסבוק נגד ראש הרשות. העובד הורשע בביצוע עברת משמעת של התנהגות בלתי הולמת.
  לעיונכם. מצ"ב פרסום בית הדין

הנחיות לגבי העסקת מטפלות במעונות

30 יולי, 2017 |

מרכז השלטון המקומי הוציא חוזר, בסוף חודש יולי, ובו מפורטת מתכונת העסקת מטפלות ברשויות מקומיות המפעילות מעונות יום לילדים בגילאי  0-3. החוזר אינו כולל הנחיות, בשלב זה, בנוגע להעסקת אחראית כיתה, עובדי הזנה, מנהלות מעון וכו'. רשויות מקומיות המפעילות מעונות יום נדרשות לפעול בהתאם.
מצ"ב החוזר. להורדת החוזר לחץ כאן.

SAVE THE DATE…..

3 יולי, 2017 |

save the date eilat 2017

סקירת פסיקה – יוני 2017

3 יולי, 2017 |

הסקירה המשפטית החודשית, המוגשת באדיבות משרד לפידור ושות' מביאה את נושאי החקיקה שנידונו בבתי הדין לעבודה, הן הארצי והאזורי. להלן רשימת רוב נושאי החקיקה שהובאו בסקירה:

 • פיצויי פיטורים – שכר קובע – עובד שעתי
 • שכר – מקור מימון – מתנדב
 • רציפות זכויות – קרן פנסיה ותיקה – פנסיה תקציבית – בג"צ קוריצקי
 • התיישנות – הפרשות לקרן פנסיה
 • מכרזים – תנאי סף – הנחיות משרד הפנים
 • שימוע – תקופת עבודה קצרה

לקריאת כל הנושאים ופרוט הסקירה בחודש יוני 2017, אנא לחץ כאן.
לקריאת סקירות קודמות, אנא היכנס כאן.

 

תזכורת: פתיחת הרשמה לסדנה – ראיון התנהגותי (כלי משמעותי לוועדת הבחינה)

25 יוני, 2017 |

שלום לכולם,
נותרו מספר מקומות בודדים לסדנה (3 מפגשים) לראיון התנהגותי שתחל ב 4 ביולי 2017. הזדמנות לקבל כלים פרקטיים להכוונה מקצועית וניהול וועדת הבחינה. בסדנה זו תקבלו כלים להוביל את וועדת הבחינה לנהל תהליך גיוס מקצועי, איכותי.
הסדנה הינה בת 3 מפגשים, תחל 4  ביולי 2017. מנחה: גב' מורית רוזן.
לפרטים על התוכנית וטופס הרשמה, לחץ כאן.

מצגת: חגית מגן- יום עיון 29.5.2017

25 יוני, 2017 |

שלום רב,

חברים יקרים, כפי שהבטחנו ביום העיון, שנערך בתאריך 29.5.2017, בחיפה, מצורפת מצגת של חגית מגן – ראש מנהל כח אדם ושכר בשלטון המקומי. בטוחני שתמצאו בה עניין. בהזדמנות זו, בשם האיגוד ובשמכם, אנו מודים לחגית על שיתוף פעולה.

בברכה,
לאוניד סמוליאנוב – יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש בשלטון המקומי

להורדת המצגת, לחץ כאן
במצגת: עדכונים שוטפים, הסכם חינוך נוער חברה וקהילה, הסכם עו"סים..